Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PC Passie

opgeleverd op 28 maart 2014

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen PC Passie te Monster, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50264095 en haar wederpartijen.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor PC Passie alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: Consument of de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die voornemens is om een overeenkomst te sluiten, of een overeenkomst sluit met PC Passie.
 1. Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1. Diensten: door PC Passie te verrichten werkzaamheden bestaande uit webdesign, grafisch design, verkoop en installatie van hard- en software, hosting, support, levering van domeinnamen, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte overeengekomen is.
 1. Partijen: Opdrachtgever en PC Passie.
 1. Werken: de door PC Passie ontwikkelde of te ontwikkelen werken zoals maar niet beperkt tot websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, fotoā€™s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logoā€™s of huisstijlen

Artikel 2. Offerte en aanvaarding

 1. PC Passie stelt een offerte op waarin aangeven welke Diensten wij aanbieden te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 1. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. PC Passie kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien PC Passie daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door PC Passie. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
 1. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat PC Passie werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever PC Passie verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 1. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide Partijen, tenzij elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 3. Levering en uitvoering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door PC Passie uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 1. Door PC Passie genoemde levertermijnen hebben, tenzij expliciet en schriftelijke anders overeengekomen, een indicatieve strekking. Overschrijding van de genoemde levertermijn geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PC Passie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan PC Passie worden verstrekt.
 1. Opdrachtgever zal PC Passie toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die PC Passie redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 1. PC Passie garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft PC Passie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. PC Passie is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 1. PC Passie is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 1. Tenzij anders overeengekomen, is PC Passie geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien PC Passie deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of PC Passie de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. PC Passie zal hierover adequaat informeren.
 1. PC Passie heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover PC Passie niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of enige wettelijke bepaling.
 1. PC Passie zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Ā Artikel 4. Oplevering en aanvaarding

 1. PC Passie zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 1. Opdrachtgever dient vervolgens binnen dertig dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 1. Indien Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 1. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal PC Passie zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan PC Passie doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom dertig dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 1. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van PC Passie een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door PC Passie gemaakte uren vergoeden, met een minimum van drie uren tegen het dan geldende uurtarief en met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 1. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij PC Passie het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beƫindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 5. Ontwikkeling van werken

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, heeft PC Passie, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 1. Het is PC Passie toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat PC Passie open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die PC Passie maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal PC Passie Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 1. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij PC Passie of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten, al dan niet tegen betaling, overgedragen worden aan Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van ā‚¬ 25.000 per inbreukmakende handeling betalen aan PC Passie. Dit doet niets af aan het recht van PC Passie om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beĆ«indigen.
 1. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.
 1. PC Passie zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na afloop van de overeenkomst en na betaling van de betreffende factuur of facturen.
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Voor alle werkzaamheden die onderdeel zijn van een doorlopende overeenkomst zal PC Passie maandelijks vooraf factureren. Indien de Dienst bestaat uit een eenmalige handeling, zoals maar niet beperkt tot levering van een Werk of installatie van hardware, zal PC Passie na levering factureren, tenzij anders is overeengekomen.
 1. PC Passie zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuursturen aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aan PC Passie aangeeft een factuur per post te willen ontvangen.
 1. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 1. Specifiek voor Consumenten geldt dat deze, nadat hij door PC Passie deugdelijk in gebreke is gesteld en na een termijn van 14 dagen alsnog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, in verzuim is.
 1. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan PC Passie te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat PC Passie de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van PC Passie blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 1. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is PC Passie in dit geval gerechtigd administratiekosten van ā‚¬Ā 40 in rekening te brengen.
 1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 1. PC Passie mag de kennis die zij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

Ā De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beĆ«indiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Ā Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel ziet op Opdrachtgevers niet zijnde Consumenten.
 1. PC Passie is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 1. Iedere aansprakelijkheid van PC Passie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 1. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat PC Passie is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PC Passie.
 1. De aansprakelijkheid van PC Passie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever PC Passie direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en PC Passie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PC Passie in staat is adequaat te reageren.
 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat PC Passie door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van PC Passie kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beƫindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.
 1. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide Partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de door PC Passie vast te stellen redelijke economische waarde van het geleverde.
 1. Na opzegging, beƫindiging of ontbinding om welke reden dan ook is PC Passie gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. PC Passie is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 1. De overeenkomst eindigt automatisch indien een Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 11. Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 1. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is PC Passie echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens Ć©Ć©n maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 1. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal PC Passie overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. PC Passie zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien PC Passie bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 1. PC Passie mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 1. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin PC Passie gevestigd is.
 1. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 1. Onder ā€œschriftelijkā€ valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 1. De door PC Passie ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van PC Passie. PC Passie is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Module A. Verkoop, installatie en configuratie van hard- en software

 1. Indien PC Passie in het kader van de Diensten hardware levert aan Opdrachtgever, geeft PC Passie geen garanties behalve voor zover door de fabrikant of importeur gedaan. Opdrachtgever dient deze garanties direct bij deze partij in te roepen. PC Passie zal op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is niet aansprakelijk indien de fabrikant of importeur weigert tot herstel of vervanging over te gaan dan wel daar kosten voor rekent.
 1. Voor Consumenten gelden de wettelijke conformiteitseisen. Door de fabrikant of importeur afgegeven fabrieksgaranties doen niets af aan deze conformiteitseisen.
 1. PC Passie zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.
 1. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. PC Passie zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van PC Passie voldoet, is PC Passie gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 1. Opdrachtgever zal op verzoek van PC Passie medewerkers en hulppersonen van PC Passie alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 1. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart PC Passie voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door PC Passie.

Module B. Onderhoud

 1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.
 1. Indien tussen Partijen onderhoud is overeengekomen zal PC Passie zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen. PC Passie is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
 1. Als onderdeel van het onderhoud zal PC Passie zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. PC Passie is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal PC Passie hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
 1. PC Passie zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. PC Passie is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
 1. Indien naar het oordeel van Dienstverlener een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beĆÆnvloeden, zal PC Passie dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en PC Passie deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor PC Passie.
 1. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door PC Passie geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan PC Passie heeft gemeld en PC Passie deze schriftelijk heeft goedgekeurd. PC Passie kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Ā Module C. Hosting

 1. Indien de Dienst strekt tot het hosten van een Werk zal PC Passie zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
 1. Indien PC Passie geen Partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan PC Passie niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Module D. Domeinnamen

 1. Indien de Dienst strekt tot de het leveren van een domeinnaam zal PC Passie zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
 1. Indien PC Passie geen Partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan PC Passie niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
 2. PC Passie zal de door Opdrachtgever gewenste domeinnamen op naam van Opdrachtgever registreren.